Ansvar och hänsyn

Ansvar och hänsyn

Kom ihåg att Du alltid i alla situationer är ansvarig för Din hund. Det kallas strikt ansvar


Därför bör hunden som regel hållas kopplad när den är utomhus. På vissa platser, t ex salutorg, där varor är uppställda, måste man enligt den lokala ordningsstadgan hålla hunden kopplad. Respektera detta!


Kopplingstvång råder också på badplats, begravningsplats, i särskilda iordningställda kälkbackar, skidspår och motionsslingor, samt under sommaren i parker och planteringar.


Hund för överhuvudtaget inte vistas på lekplats. Enligt samma stadga får hunden inte genom skällande eller på annat sätt störa omgivningen.


Allergiker


Tänk på att både barn och vuxna kan få allergiska besvär av hundar. Undvik därför att ta hunden med till lokaler eller utrymmen som är avsedda för allmänheten, exempelvis kommunikationsmedel. Tänk också på att det finns "hundrädda" människor.


Städa efter hunden


Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och sktas så att sanitär olägenhet inte uppstår.


Således får inte hunden förorena gångbana eller annat ställe som är känsligt ur sanitär eller trivselsynpunkt. Skulle detta hända måste Du genast avlägsna föroreningarna. Det kan Du göra med en plastpåse eller dyligt.